Programacions   Departament   Pendents   Recursos  

Activitat de recuperació de la matèria pendents: curs anterior i activitats per setembre


1rESO
viñeta 1n d'ESO.  Alumnes que cursen 2n d'ESO
viñeta 1r d'ESO.  Activitats de recuperació (setembre)
2nESO
viñeta 2n d'ESO.  Alumnes que cursen 3r d'ESO
viñeta 2n d'ESO.  Activitats de recuperació (setembre)
3rESO
viñeta 3r d'ESO.  Alumnes que cursen 4rt d'ESO
viñeta 3r d'ESO.  Activitats de recuperació (setembre)
4rtESO

viñeta

4rt d'ESO. Activitats de recuperació (setembre)

1rBatx
viñeta 1r Batx. Alumnes que cursen 2n de Batx

    1r Batx. Activitats de recuperació (setembre)


Recuperació (al llarg del curs)  de 2n d'ESO per l'alumnat que cursa 3r d'ESO

Recuperació (al llarg del curs) de 3r d'ESO per l'alumnat que cursa 4rt d'ESO
 

L’alumnat d’ESO amb la matèria de ciències socials pendent del curs anterior haurà de realitzar una sèrie de tasques que assegurin l’assoliment dels continguts mínims presents a la  programació. El professorat de cada curs farà un seguiment del procés de recuperació i facilitarà a l’alumnat la realització de les seves tasques de recuperació. L’alumnat s’ha de presentar a la realització d’una prova escrita de recuperació. Igualment ha de lliurar obligatòriament, i el mateix dia en què quedi fixada la prova, un dossier amb les activitats de recuperació proposades.

 

a) La  prova escrita consistirà en tres tipus de preguntes. 

1) Definir correctament els conceptes del vocabulari bàsic; 

2) Contestar correctament una sèrie de preguntes relacionades amb les activitats pràctiques que s’han de realitzar;

3) Mapes: identificant i localitzarant estats,comunitats, unitats de relleu o accidents geogràfics.

 

b) El dossier d’activitats constarà de tres tipus d’elements.

1) Vocabulari bàsic; 

2) Activitats pràctiques; 

3) Col·lecció de mapes.

-  El dossier s’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades.                     

-  Es valorarà la correcta presentació de les feines, tant en l’ordre i la pulcritud com en l’adequat nivell ortogràfic.                                                                                                         

-  Les activitats han de ser contestades de la manera més completa, personal i reflexiva possible.        

  

El professorat responsable de l’avaluació serà el cap de departament i aquell professor que  imparteix l’assignatura  al grup classe al qual pertany cada alumne.